bluewhale: Recent

Recent


4 Aug 2020 at 03:16am

"Bexr̒ bā txf" chī̂ chạd pạccạy"mæn yū‡" lûn khŵā chæmp̒ līk sī sạ̀n h̄n̂ā
"di mi thār̒ bexr̒ bā txf" xdīt h̄ạw h̄xk chāw bạlkæreīy nk̄h xng"mæn ches̄ texr̒ yūnịtĕd" yxd thīm dæn p̄hū̂dī xxk mā chī̂ chạd pạccạy s̄ảkhạỵ thī̀ ca thảh̄ı̂ thīm kèā k̄hxng k̄heā mī lûn khŵā chæmp̒ līk sī sạ̀n h̄n̂ā


wạn thī̀ 4 s̄.Kh. 63 Di mi thār̒ bexr̒ bā txf xdīt h̄ạw h̄xk chāw bạlkæreīy k̄hxng"piṣ̄āc dæng" mæn ches̄ texr̒ yūnịtĕd thīm dạng h̄æ̀ng ṣ̄ụk phrīmeīyr̒ līk xạngkvs̄ʹ xxk mā chī̂ chạd pạccạy s̄ảkhạỵ thī̀ ca thảh̄ı̂ thīm kèā k̄hxng k̄heā mī lûn khŵā chæmp̒ phrīmeīyr̒ līk nı vdūkāl h̄n̂ā p̄h̀ān thāng methor (Metro) s̄ụ̄̀x chụ̄̀x dạng k̄hxng pratheṣ̄ xạngkvs̄ʹ

s̄ụ̄̀x dạng khād “mæn‡ sitī̂” terīym peid tạw k̄hæ̂ng p̂āy dæng wạn xạngkhār nī̂
de khexā phos̄t̒ thwī t cex khn h̄n̂ā h̄emụ̄xn tạw xeng
mæn‡ sitī̂ mị̀ dị̂ perīyb mæ̂ nạd ræk buk chna rexạ l mādrid
l̀ās̄ud di mi thār̒ bexr̒ bā txf xxk mā kl̀āw ẁā"p̄hm khid ẁā phwk k̄heā (mæn ches̄ texr̒ yūnịtĕd) p̄h̀ān ch̀wng welā thī̀ yāk lảbāk māk k̀xn h̄n̂ā nī̂ læa txn nī̂ thīm kảlạng dein pị nı thiṣ̄thāng thī̀ t̄hūk t̂xng thīm khwr thī̀ ca k̄hụ̂n mā lûn yæ̀ng khŵā chæmp̒ līk nı vdūkāl h̄n̂ā tæ̀ thīm k̄hxng xole kun nār̒ sol chār̒ cảpĕn t̂xng prạbprung k̄hum kảlạng xīk khrậng pheụ̄̀x yk radạb k̄hụ̂n pị tĥāthāy liwexr̒phūl læa mæn ches̄ texr̒ sitī̂ thuk vdūkāl mī khwām tæk t̀āng kạn læa mī k̄hụ̂n mī lng mị̀ h̄emụ̄xn kạn thīm thī̀ khād ẁā xāc ca pĕn thīm chæmp̒ k̆ xāc ca mị̀ dị̂ lngxey bæb nận s̄emx pị tæ̀ s̄ảh̄rạb s̄mos̄r xỳāng mæn ches̄ texr̒ yūnịtĕd khuṇ ỳxm khād h̄wạng t̄hụng kār khŵā chæmp̒ k̄hxng phwk k̄heā h̄āk thīm mī kār sĕn s̄ạỵỵā nạk tea thī̀ dī"

s̄ảh̄rạb"piṣ̄āc dæng" mæn ches̄ texr̒ yūnịtĕd cb xạndạb 3 k̄hxng tārāng d̂wy kār mī 66 khanæn cāk 38 nạd tæ̀ kranận mī khanæn h̄̀āng cāk thīm rxng chæmp̒ "reụ̄x bı s̄ī f̂ā" mæn ches̄ texr̒ sitī̂ 15 khanæn læa thīm chæmp̒ xỳāng"h̄ngs̄̒ dæng" liwexr̒phūl 33 khanæn ley thīdeīyw
แสดงเพิ่มเติม
1420/5000
"Berbatov" clearly indicates the "Manchester United" factors to win the league championship next season
"Dimitar Berbatov" a บาคาร่าออนไลน์
former Bulgarian pioneered the "Manchester United" team elite. Out clearly the key factors that will make his former team win the league championship next season.

Add comment


Guest are not allowed to add blog comments. Please sign in.

Rate


Your rate: 0
Total: 0 (0 votes)